Ab März 2020 gët d’Gestioun vum Sperrmüll aanescht organiséiert: D’Gemeng Duelem organiséiert wéi déi lescht Joëren eng Sperrmüllcollecte vun Hausdir zu Hausdir.

Fir eng besser Organisatioun kennen sëch déi interesséiert Haushalter fir déi nächst Collecte umellen (Numm, Adress, Telefonsnummer, ongeféirer Quantitéit [m3]).  Anschliessend kréien d’Haushalter ca. 2 Wochen virdrun den Datum matgedeelt.

N.b.  Nëmmen déi Haushalter, déi sëch ugemellt hun, kréien och den Dag vun der Collecte hieren Sperrmüll ewechgeholl.

Ab dem März 2020 kennen d’Haushalter hiere Sperrmüll och am Recyclingpark um Waasserklapp entsuergen –  all 1. Samschden vum Mount Akzeptéiert gët max. 1m3 pro Haushalt.

Méi grouss Quantitéiten mussen w.e.g. ugemellt gin (aus Kapazitéitsgrënn).

De Sperrmüll a Plastikstuuten oder aaner Verpaakung gët refuséiert.

A partir de mars 2020 la gestion des déchets encombrants sera organisée différemment : La Commune de Dalheim organise comme chaque année une collecte de déchets encombrants porte-à-porte.

Les ménages intéressés doivent s’enregistrer pour cette collecte (nom, adresse, numéro de téléphone, quantité estimée [m3]). La date de la collecte sera communiquée par la suite aux ménages environ 2 semaines à l’avance.

n.b. La collecte ne se fait que pour les ménages enregistrés à l’avance !

 

Le parc de Recyclage de la Commune de Dalheim acceptera les déchets encombrants chaque premier samedi du mois. La quantité acceptée est limitée sur 1m3 par ménage.

Des quantités plus importantes doivent être avisées (dû à une capacité limitée).

Les sacs poubelles ou tout autre emballage de déchets encombrants seront refusés.

Aller au contenu principal